Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Milejów z 28.01.2020r.

Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Milejów z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021 dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejów oraz na tablicy ogłoszeń Przedszkola Samorządowego w Milejowie.

02.2020 - GÓRA GROSZA

To już XX edycja Akcji ,,Góra Grosza”, która trwała od 25.11.2019r. do 02.01.2020r. Celem akcji było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka. Monety można było wrzucać do odpowiednio przygotowanych słoików, które znajdowały się w naszym przedszkolu. Miło nam poinformować, że zebrana kwota 300zł została przekazana na rzecz Towarzystwa Nasz Dom.

Dziękujemy za każdy grosz, którym zechcieliście się Państwo podzielić!

Kamila Kowalczyk, Barbara Wydra

10.02.2020 - BAL KARNAWAŁOWY

Karnawał to czas balów, muzyki i zabawy. Również dzieci z naszego przedszkola wybrały się na Bal Przebierańców, który odbył się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie.

W tym dniu przenieśliśmy się do Wielkiej Krainy Bajek, gdzie można było spotkać księżniczki, wróżki, rycerzy, biedronki, policjantów, Syrenkę, Spider-Mana i wiele, wiele innych postaci. Dzieciaki bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w różnych zabawach przygotowanych przez wodzirejkę. W trakcie zabawy przewidziany był słodki poczęstunek oraz pamiątkowe zdjęcia. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszkolakom. Kolejny bal już za rok.

Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów balowych i poczęstunku.

Barbara Wydra

06.02.2020 - TEATRZYK ,,O SMOKU, CO PĘKŁ TEGO ROKU"

6 lutego w naszym przedszkolu gościliśmy już po raz kolejny Teatr Pierwszego Kontaktu z Lublina. Aktorzy zaprezentowali nam swobodną interpretację doskonale znanej nam legendy o „Smoku wawelskim”.

Przedstawienie „O smoku, co pękł w tym roku" dostarczyło nam wielu niespodzianek. Podczas przedstawienia dzieci miały okazję wcielić się w role m.in. królewny i rycerzy, a także miały okazję uczestnictwa w niesamowitym (i bardzo współczesnym) balu z okazji zaślubin Szewczyka i Księżniczki.

Dużo humoru, taniec z dziećmi, barwne kostiumy i scenografia to atuty tego spektaklu.

A czego dowiadujemy się z przedstawienia? Przede wszystkim tego, że aby wyjść z kłopotów, lepiej  używać oręża rozumu niż siły.

Wspólnie spędzone chwile z teatrem są dla nas okazją do wspaniałej emocjonalnej przygody i podróży do świata baśni i bajek. Uczą również kultury odbioru tej formy artystycznego wyrazu, a ten "egzamin" dzieci zdają celująco.

Spotkania z teatrem są dla wszystkich przedszkolaków bardzo ważne, dlatego dość często jesteśmy odbiorcami tej formy przekazu żywego słowa.

 

Sylwia Pelczarska

01-02.2020 - DZIEŃ BABCI I DZIADKA

,,Dziś dla Babci słońce mamy
I całuski dla Dziadziusia.
Dziś życzenia wnuczek składa
i piosenki śpiewa wnusia.”

Święto Babci i Dziadka to niezwykły dzień, nie tylko dla dzieci, lecz przede wszystkim dla zaproszonych gości, czyli babć i dziadków.

Każda grupa przedszkolna zaprosiła swoich bliskich w inny dzień. Dzieciaki z wielkim przejęciem prezentowały wiersze, piosenki, tańce, a także Jasełka. Następnie przedszkolaki obdarowały swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi prezentami oraz zaprosiły na słodki poczęstunek.

To były wyjątkowe chwile pełne wzruszeń, dumy, radości i uścisków.


Barbara Wydra

Wniosek o przyjęcie do Przedszkola

Wniosek  do Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Milejowie  o przyjęcie dziecka

 

….………………………………………………………….    do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

                                    (imię i nazwisko dziecka)

 

 1. I.        Dane osobowe dziecka i rodziców (wypełnić drukowanymi literami lub wstawić znak x)

1.

Imię/imiona i nazwisko kandydata

 

 

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata

 

3.

PESEL kandydata

 

               

4.

Adres miejsca zamieszkania kandydata

                              

 

5.

Imię/Imiona i Nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

Matki

 

Ojca

 

6.

Adres miejsca zamieszkania rodziców /prawnych opiekunów

 

 

Matki

 

 

Ojca

 

 

 

7.

Adres poczty elektronicznej              i numery telefonów rodziców/ prawnych opiekunów kandydata

 

 

 

 

Matki

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

 

Ojca

Telefon do kontaktu

 

Adres poczty elektronicznej

 

8.

Deklarowane godziny pobytu  kandydata  w przedszkolu   

 

9.

Deklarowane  formy żywienia

 

Śniadanie

Obiad

Podwieczorek

 

 

 

10.

Inne informacje o dziecku

 

 

 

                 

 

II. Oświadczenie rodziców/ opiekunów prawnych  o spełnieniu kryteriów określonych w art. 131 ustawy  „Prawo Oświatowe” oraz załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnienie

 

Nazwa Kryteriów

Załączniki dołączone do wniosku potwierdzające spełnienie kryterium

Zaznaczyć znakiem „x”

1.Wielodzietność rodziny kandydata - co  oznacza rodzinę wychowującą 3 i więcej dzieci                             (art. 131 ust. 2 pkt 1)

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  Oświadczenie winno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 

2 Niepełnosprawność kandydata                              (art. 131 ust. 2 pkt 2)

 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011r.  Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata                           (art. 131 ust. 2 pkt 3)

 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  ( Dz.U z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

 

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA  odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata

 

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (art. 131 ust. 2 pkt 4)

 

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721,  z późn. zm.)

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane            w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata             (art. 131 ust. 2 pkt 5)

 

- orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz.U z 2011 r Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie               (art. 131 ust. 2 pkt 6)                     

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem-

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność  z oryginałem przez rodzica kandydata

 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą                             (art. 131 ust. 2 pkt 7)

 

 

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887)

Dokumenty składane są  w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu . Dokumenty te mogą być również składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

 

III.  Informacja o spełnieniu kryteriów ustalonych przez dyrektora przedszkola w uzgodnieniu  z organem prowadzącym (we właściwej rubryce  wstaw znak X) – dotyczy postępowania uzupełniającego.

 

Nazwa Kryteriów

Załączniki dołączone do wniosku potwierdzające spełnienie kryterium – „oświadczenia” - oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej                        za składanie fałszywych zeznań.  Oświadczenie winno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Zaznaczyć znakiem „X”

1.Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub studiują w systemie dziennym

 

 • Oświadczenie/zaświadczenie z uczelni potwierdzające odbywanie studiów dziennych
 • oświadczenie/zaświadczenie potwierdzające rodzaj zatrudnienia (umowa o dzieło/umowa zlecenie/umowa o pracę/na czas określony do dnia…/ czas nieokreślony), miejsce zatrudnienia, jego wymiar i czas pracy rodziców)
 • oświadczenie /w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – aktualne tzn. nie starsze niż sprzed trzech miesięcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • oświadczenie /dokumenty potwierdzające działalność rolniczą

 

2. Dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu

 

 

3. Dzieci, których rodzic pracuje lub studiuje w systemie dziennym

 

 

4. Dzieci, które w roku naboru ukończą lub ukończyły 4 lata

 

 

5. Deklarowany pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

 

 

 

IV. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium określonych w ustawie  Prawo Oświatowe.

1 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium ustalonych przez dyrektora przedszkola      w uzgodnieniu z organem prowadzącym

  1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                        

  2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V.   Informacja rodzica o odbywaniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (zaznaczyć x)

›

VI.  Zapis do klasy I szkoły podstawowej (wypełniają rodzice dzieci pięcioletnich i sześcioletnich)

Szkoła obwodowa………………………………………………………………………………………………………………………………

Preferowana szkoła (jeśli inna niż szkoła obwodowa)…………………………………………………………………………

 

VII. Preferowane przedszkola  dla zgłaszanego dziecka  (wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli)

preferencja  2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

                               (nazwa, numer przedszkola, adres )

preferencja 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

                          (nazwa, numer przedszkola, adres)

VIII.    Oświadczenia wnioskodawcy

1)      Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej , że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

2)      Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla potrzeb związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922)

3)      W przypadku zakończenia rekrutacji z wynikiem pozytywnym wyrażam zgodę na przekazanie tych danych  do przedszkola/organu prowadzącego  i organu uprawnionego  do nadzoru nad jednostkami oświatowymi w zakresie związanym z procesem kształcenia i przetwarzanie tych danych przez te podmioty.

IX.  Pouczenie

                Dane zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych  z postępowaniem rekrutacyjnym , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana/wychowanków danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe  w Milejowie z siedzibą w Milejowie przy ul. Ogrodowej 10, tel: 81 462 37 00, mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Przedszkolu Samorządowym w Milejowie możliwy jest pod adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe Pana/Pani/wychowanka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie   j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia  7 września 1991 r. (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4.  Pana/Pani/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7.  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

    ...................................              ..........................................................................................

      (miejscowość, data)                  (czytelny podpis obojga rodziców/ opiekunów prawnych)                                                                                                


 

 

 

REKRUTACJA 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Milejowie od 04.03.2020r.

 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola Samorządowego w Milejowie na rok szkolny 2020/2021,

 zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2020 Wójta Gminy Milejów z dnia 28 stycznia 2020 r.

L.p.

Rodzaj czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

 1.  

Rodzicie/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola składają   na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

10.02.2020 r.

godz. 08:00

25.02.2020 r.

godz. 15:00

 

Postępowanie rekrutacyjne

     1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz          z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

04.03.2020 r.

godz. 8:00

20.03.2020 r.

godz. 15:00

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków            do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wezwań do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach.

23.03.2020 r.

02.04.2020 r.

godz.15:00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych              i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

03.04.2020 r.

godz: 08:00

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu rekrutacyjnym.

03.04.2020 r.

godz. 08:00

10.04.2020 r.

godz. 14:00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych

16.04.2020 r.

godz. 14:00

 

Postępowanie uzupełniające

 1.  

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz          z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

18.05.2020 r.

godz. 8:00

26.05.2020 r.

godz. 14:00

 1.  

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków            do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji wezwań   do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach

27.05.2020 r.

godz. 08:00

02.06.2020 r.

godz. 15:00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych              i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym

03.06.2020 r.

godz. 10:00

 1.  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia w postępowaniu uzupełniającym

03.06.2020 r.

godz. 10:00

08.06.2020 r.

godz:15:00

 1.  

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym

10.06.2020r.

godz. 10:00

         

 

 

12.2019-01.2020 - PRZEDSZKOLNE KOLĘDOWANIE

W oczekiwaniu na Święta Bożego Narodzenia, w okresie wielkich świątecznych przygotowań, szaleństwa zakupów, ku naszej wielkiej radości, Rodzice oraz najbliżsi dzieci z naszego przedszkola znaleźli czas na chwile spędzone w przedszkolnym gronie, przy dźwiękach kolędy, przy blasku świec na choince, po prostu razem na wspólnym kolędowaniu!

Dzieci z grup: „Motylki”, „Smoki”, Biedronki”, „Grzybki” i „Pszczółki” zaprezentowały przygotowane na tę okazję kolędy i pastorałki.

Podczas wspólnie spędzonego popołudnia, można było poczuć magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia! Było radośnie, bardzo rodzinnie, a w powietrzu pachniało świąteczną choinką…

 JASEŁKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR.2 W MILEJOWIE

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia grupa „Pszczółki" wzięła udział w uroczystym Apelu Opłatkowym w Zespole Szkół im. Simona Bolivara w Milejowie.

By wprowadzić wszystkich w nastrój świąteczny, mali kolędnicy przedstawili na początku zaproszonym gościom krótką inscenizację słowno- muzyczną. „ Opowieść gwiazdki”. Mali aktorzy po raz kolejny poradzili sobie doskonale podczas występu, a zaproszenie do odśpiewania wspólnie kolędy było szczególną chwilą dla wszystkich zgromadzonych gości. Wspólnemu spotkaniu towarzyszyła atmosfera zadumy, radości i wspólnego przeżywania tej chwili.

Dziękujemy Pani Dyrektor – Magdalenie Gajowiak za zaproszenie po raz kolejny dzieci z przedszkola w szkolne mury, a Starostwu Powiatowemu w Łęcznej za drobne upominki.

XXIV ZIMOWY FESTIWAL TEATRALNY „HEJ KOLĘDA, KOLĘDA”

ŁĘCZNA 2020

 Już po raz kolejny dzieci z naszego przedszkola wzięły udział w Zimowym Festiwalu Teatralnym „Hej Kolęda, Kolęda”, który odbył się w Łęcznej 10 stycznia 2020 roku.

Celem festiwalu jest przypomnienie i kultywowanie pięknej staropolskiej tradycji: jasełek, śpiewania kolęd, chodzenia z szopką, a także prezentacja przykładów literackich nawiązujących do tradycji Święta Bożego Narodzenia lub tematyki zimowej.

Grupa „Pszczółki” przedstawiła zgromadzonym gościom montaż słowno- muzyczny „Opowieść gwiazdki”, podczas której zaprezentowała zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia oraz złożyła wszystkim zgromadzonym noworoczne życzenia.

Dziękujemy małym aktorom za trud i pracę włożoną w realizację przedstawienia, a rodzicom za pomoc i przygotowanie strojów dla dzieci.

Sylwia Pelczarska